พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

      2.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ           เพียง

     3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน สู่ความเป็นสากล

 

ตะแบก1 copy.gifเป้าหมาย

 

1.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชน

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถ
       ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  ครูและนักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา

       เศรษฐกิจพอเพียง

6.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และพัฒนานักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสากล