ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 345) 10 มิ.ย. 65
สารสนเทศโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33) 22 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 531) 07 ม.ค. 65
ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On-site ระหว่าง วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 (อ่าน 479) 30 ก.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 668) 16 มิ.ย. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 (อ่าน 732) 10 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 699) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียน มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 900) 08 ก.ค. 63
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 817) 08 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม (อ่าน 969) 08 ก.ค. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม พ.ศ. 2562 – 2565 (อ่าน 656) 08 ก.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 736) 08 ก.ค. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม พ.ศ. 2562 – 2565 (อ่าน 842) 06 ส.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม (อ่าน 761) 06 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 784) 06 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 791) 07 มี.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 1056) 27 พ.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 770) 15 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เรื่องรับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 743) 12 พ.ย. 61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 772) 17 ก.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 743) 17 ก.ค. 61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 898) 04 ก.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 1027) 04 ก.ค. 60
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ (อ่าน 1080) 08 ส.ค. 59
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา (อ่าน 1042) 08 ส.ค. 59
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมาย (อ่าน 1066) 08 ส.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1080) 27 ก.ค. 59
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม พ.ศ. 2559 - 2562 (อ่าน 2085) 27 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 1022) 27 ก.ค. 59
ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด (อ่าน 1257) 26 พ.ย. 58
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ่าน 1470) 20 ก.ค. 58